April 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 876 miljoner kronor i april, vilket är 37 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än i april 2018.

Hittills i år är utgifterna 11 528 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 876 - 37 11 528 - 158 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 099 0 4 415 - 7 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 876 - 40 3 530 - 170 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 760 - 2 3 024 8 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 95 7 379 27 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 - 2 180 - 16 583
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt