April 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 106 miljoner kronor i april, vilket är 825 miljoner kronor högre än utfallet för april 2018. Det högre utfallet beror huvudsakligen på utbetalda ersättningar från anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader. Försäkringskassan beräknar årligen ersättning till arbetsgivare baserat på uppgifter om sjuklönekostnader och lönekostnader under föregående år. Huvuddelen av den beräknade ersättningen betalades ut i april. År 2018 betalades merparten av den beräknade ersättningen ut i maj.

För årets första fyra månader uppgår utfallet för utgiftsområdet till 34 575 miljoner kronor. Det är 447 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma period föregående år. Det beror delvis på att utbetalda ersättningar från anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader är 901 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2018. De ökade utgifterna för ersättning för höga sjuklönekostnader motverkas delvis av lägre utgifter för anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-april till 12 755 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner kronor (0,9 procent) högre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för april uppgår till 9,6 dagar, vilket är 2,4 procent lägre än sjukpenningtalet för april 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i april var 88,8 procent högre än sjukpenningtalet för män. I april 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 91,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-april till 14 935 miljoner kronor, vilket är 527 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Vidare har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i april till 2,1 vilket är en minskning med 1,6 procent jämfört med april 2018.

Sjukpenningtalet, antal dagar
April 2019 April 2018 Förändring %
Samtliga 9,6 9,9 -2,4
- Kvinnor 12,7 13,1 -2,9
- Män 6,7 6,8 -1,4

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
April 2019 April 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,1 -1,6
- Kvinnor 2,1 2,2 -0,7
- Män 2,0 2,1 -2,5

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 106 825 34 575 447 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 198 18 12 755 115 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 696 - 135 14 935 - 527 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 111 - 2 444 - 9 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 230 - 13 911 - 53 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 183 28 1 620 - 60 2 901
2:1 Försäkringskassan 778 29 2 973 80 8 641
Övriga anslag 910 900 938 901 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 0 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 899 898 902 901 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 2 23 0 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt