Mars 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Ännu inte utförda insatser har medfört lägre utgifter för det första kvartalet 2019

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 171 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor (1,8 procent) högre än i mars föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i mars till  2 645 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i mars avser bidragen för läkemedelsförmånerna för januari 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för anslaget ökas med 630 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 19 miljoner kronor (0,9 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 16 218 miljoner kronor. Det är 2 507 miljoner kronor (13,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet jämfört med första kvartalet 2018 beror främst på att vissa insatser inte utförts ännu.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 171 107 16 218 - 2 507 81 277
1:4 Tandvårdsförmåner 552 74 1 544 170 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 645 456 6 156 - 69 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 111 - 428 153 - 722 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 41 2 123 - 1 371 2 203
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 96 45 163 53 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 987 - 19 6 121 - 3 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 50 39 123 - 617 1 677
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 189 - 120 478 - 19 1 081
Övriga anslag 500 57 1 357 69 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 2 6 - 5 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 5 - 1 19 - 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 36 1 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 54 4 105 14 476
1:9 Läkemedelsverket 11 0 35 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 21 - 2 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 1 96 - 4 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 22 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 1 34 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 14 - 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 94 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 5 - 1 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 7 41 17 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 6 255 13 1 132
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 7 0 26
5:2 Barnets rättigheter 7 5 8 - 11 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 17 - 15 54 - 17 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 8 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 38 0 127 8 632
8:1 Socialstyrelsen 61 2 157 5 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 69 5 172 2 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt