Mars 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utgifterna för migrationen fortsätter att minska

Utfallet för Migration uppgick till 1 065 miljoner kronor i mars, vilket är 478 miljoner kronor (31,0 procent) lägre än i mars 2018. 

Jämfört med det första kvartalet 2018 så har utgifterna minskat med 2 154 miljoner kronor (39,6 procent). Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 1 520 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I mars förra året fanns 63 370 personer i mottagningssystemet varav 2 658 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I mars 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 47 987 varav 1 120 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. mars 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande mars 1 764 1 658 106 6,4
- varav män (inkl. pojkar) 1 083 1 002 81 8,1
- varav kvinnor (inkl. flickor) 681 656 25 3,8
- varav ens. barn och unga 85 100 -15 -15,0

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-mars 5 306 5 505 -199 -3,6
- varav män (inkl. pojkar) 3 267 3 358 -91 -2,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 039 2 147 -108 -5,0
- varav ens. barn och unga 245 272 -27 -9,9
- varav pojkar 189
- varav flickor 56

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 2019 25 589 30 075 -4 486 -14,9
-varav asyl 4 685 6 669 -1 984 -29,7
-varav anhöriga till asylsökande 2 123 5 042 -2 919 -57,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 155 2 311 -156 -6,8
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 9 214 8 326 888 10,7
-varav övriga 7 412 7 727 -315 -4,1

Källa: Migrationsverket

Mars 2019 Mars 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 47 987 63 370 -15 383 -24,3
- varav ensamkommande barn och unga 1 120 2 658 -1 538 -57,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 1 065 - 478 3 282 - 2 154 12 112
1:1 Migrationsverket 407 - 91 1 142 - 210 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 478 - 348 1 638 - 1 638 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 5 3 8 3 58
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 196 195
Övriga anslag 175 - 42 494 - 114 1 966
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 88 8 250 25 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 1 74 4 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 51 79 - 150 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 26 0 70 4 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 11 0 20 3 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt