Mars 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utgifterna för internationell samverkan uppgick det första kvartalet till 828 miljoner kronor, vilket är 277 miljoner kronor högre än det första kvartalet 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en period till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 165 13 828 277 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 129 1 721 260 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 5 27 5 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 9 1 44
1:9 Svenska institutet 13 13 37 13 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen - 3 - 4 4 - 3 174
Övriga anslag 7 - 2 29 2 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 2 2 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 2 - 3 11 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt