Mars 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Polisens utgifter har ökat första kvartalet jämfört med samma period 2018

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 251 miljoner kronor i mars, vilket är 267 miljoner kronor (6,7 procent) högre än i mars 2018. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten som ökade med 211 miljoner kronor (10,4 procent) jämfört med samma månad föregående år.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 926 miljoner kronor. Det är 1 003 miljoner kronor (9,2 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser framför allt högre utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten. Det beror på fler antal anställda samt att ett löneavtal som trädde i kraft den 1 april 2018, vilket påverkar jämförelsen med första kvartalet 2018.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 251 267 11 926 1 003 48 384
1:1 Polismyndigheten 2 235 211 6 277 750 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 139 19 383 49 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 148 5 390 13 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 - 5 164 1 686
1:5 Sveriges Domstolar 531 30 1 504 82 5 815
1:6 Kriminalvården 798 7 2 271 58 9 012
1:12 Rättsliga biträden m.m. 271 16 710 46 2 356
Övriga anslag 72 - 16 227 3 1 001
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 0 34 4 150
1:8 Rättsmedicinalverket 34 1 106 7 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 5 2 12 2 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 - 1 28 4 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 0 16 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 4 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 - 12 4 - 13 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 4 - 1 19
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 - 6 16 - 7 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt