Mars 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.

I mars minskade nettoutlåningen med 21 770 miljoner kronor. I mars 2018 minskade nettoutlåningen med 4 311 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 17 459 miljoner kronor. Första kvartalet 2019 minskade nettoutlåningen med 11 696 miljoner kronor. Motsvarande period 2018 ökade i stället nettoutlåningen med 2 402 miljoner kronor.

Skillnaden mellan åren beror till största delen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

Utlåningen till Riksbanken tillfälligt ökade med 18 652 miljoner kronor i februari då Riksgäldskontoret refinansierade lån som förföll i mars. Detta påverkade nettoutlåningen positivt i februari. I mars påverkade utlåningen till Riksbanken i stället nettoutlåningen negativt med 16 892 miljoner kronor med anledning av detta.  

Första kvartalet 2019 ökade utlåningen till Riksbanken med 1 760 miljoner kronor, vilket är 7 893 miljoner kronor lägre än samma period 2018.

Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån.

Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 mars till 245 161 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 21 770 - 17 459 - 11 696 - 14 098 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt