Mars 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 914 miljoner kronor i mars. Det är 23 miljoner kronor (2,5 procent) lägre än i mars 2018.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 729 miljoner kronor. Det är 70 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 914 - 23 2 729 70 11 523
1:1 Skatteverket 587 - 46 1 794 3 7 569
1:2 Tullverket 158 14 449 29 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 170 9 486 38 1 973
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt