Mars 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 4 583 miljoner kronor i mars. Det är 197 miljoner kronor lägre jämfört med utfallet för mars 2018. Det beror främst på högre valutakursvinster samt överkurser vid emission.  

För årets första kvartal uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 556 miljoner kronor. Det är 500 miljoner kronor (16,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Jämfört med första kvartalet 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 1 635 miljoner kronor (45,9 procent). Utgiftsökningen motverkades delvis av högre överkurser vid emission samt lägre valutakursförluster .

Under årets första kvartal ökade inkomster från överkurser vid emission med 675 miljoner kronor (95,7 procent) jämfört med första kvartalet 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

För perioden januari-mars redovisas valutakursvinster på 6 miljoner kronor. Det innebär 696 miljoner kronor i lägre utgifter jämfört med samma period föregående år då valutakursförlusterna uppgick till 690 miljoner kronor. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i mars 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall mars 2019 Utfall mars 2018 Skillnad mars 2019 - mars 2018 Utfall jan-mars 2019 Utfall jan-mars 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor 5 819 4 808 1 011 5 197 3 562 1 635
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 170 162 8 950 831 118
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -795 -408 -387 -1 380 -705 -675
Summa räntor 5 194 4 563 632 4 766 3 689 1 078
Räntor på in- och utlåning (*) -559 -509 -50 -1 397 -1 483 87
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -132 724 -856 -6 690 -696
Kursförluster (+)/vinster (-) 78 0 77 149 116 33
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 4 581 4 778 -197 3 513 3 012 501

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 583 - 197 3 556 500 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 4 581 - 197 3 513 501 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 0 43 - 1 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt