Mars 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 481 miljoner kronor i mars, vilket är 38 miljoner kronor (8,6 procent) högre jämfört med mars 2018. Det högre utfallet förklaras främst av högre utgifter för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

För årets första kvartal uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 690 miljoner kronor. Det är 126 miljoner kronor (8,0 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på högre utgifter för anslagen 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling samt 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda bolag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 481 38 1 690 126 7 437
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 150 59 286 67 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:5 Näringslivsutveckling 163 12 199 - 7 909
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 61
1:21 Patent- och registreringsverket 28 0 84 6 321
Övriga anslag 141 - 33 530 - 9 2 180
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 62 3 240
1:4 Tillväxtverket 19 - 5 68 0 275
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 13 1 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 2 56 8 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 2 14
1:11 Bolagsverket 4 0 11 0 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 36 0 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 - 2 1 - 3 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 - 1 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader - 7 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 67 - 10 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet - 1 - 3 5 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 21 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 - 16 94 - 1 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 17 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt