Mars 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utgifterna för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick det första kvartalet till 2 596 miljoner kronor, vilket är 182 miljoner kronor högre än det första kvartalet 2018. Det är framför allt utgifterna under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur som ökat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 877 122 2 596 182 20 900
1:2 Insatser för skogsbruket 18 - 11 30 - 30 282
1:10 Gårdsstöd m.m. 25 - 54 166 - 242 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 269 101 684 235 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 156 56 356 98 2 657
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 482 4 1 930
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 27 0 107
Övriga anslag 240 28 851 118 3 168
1:1 Skogsstyrelsen 41 5 121 14 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 36 3 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 1 27 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 2 23 - 9 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 14 14 53
1:8 Statens jordbruksverk 53 5 153 - 2 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 12 11 80 71 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 0 8 1 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 16 12 62 52 194
1:14 Livsmedelsverket 19 2 67 8 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 1 11 - 45 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 0 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. - 4 - 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 22 0 31 1 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 - 6 165 15 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt