Mars 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Järnvägsinvesteringar på nästan en halv miljard under årets första kvartal

Utfallet för Kommunikationer blev 4 042 miljoner kronor, vilket är 82 miljoner kronor (2,0 procent) lägre än i mars föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 48 miljoner kronor lägre och uppgick till 1 746 miljoner kronor. Minskningen beror främst på att väginvesteringarna blev 299 miljoner kronor lägre. I mars uppgick de till 240 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskade med 106 miljoner kronor (6,9 procent) och uppgick till 1 433 miljoner kronor i mars.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 745 miljoner kronor. Det är 542 miljoner kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 494 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 4 042 - 82 11 745 542 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 746 - 48 4 654 532 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 433 - 106 4 707 51 23 572
1:3 Trafikverket 128 - 2 359 10 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 231 - 81 551 - 180 1 753
1:12 Transportstyrelsen 194 67 553 31 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 1 26 - 3 837
1:15 Sjöfartsstöd 109 5 368 38 1 563
Övriga anslag 194 82 526 64 2 081
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 6 6 6 6 126
1:7 Trafikavtal 131 54 316 67 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 28 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 14 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 11 - 53 150
1:13 Trafikanalys 6 2 14 1 69
2:1 Post- och telestyrelsen 4 0 11 2 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 14 5 26 - 1 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 1 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 7 5 14 8 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 21 10 24 4 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt