Mars 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 266 miljoner kronor i mars, vilket är 12 miljoner kronor (4,6 procent) högre än i mars 2018.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första kvartalet till 533 miljoner kronor. Det är 5 miljoner (0,9 procent) högre än samma period föregående år.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för anslag 1:7 Energiteknik ökas med 300 miljoner kronor för att möjliggöra utbyggnaden av solceller. Den föreslagna stödnivån är 20 procent av installationskostnaderna, vilket är en sänkning på 10 procent.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 266 12 533 5 3 150
1:1 Statens energimyndighet 26 1 78 7 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 25 45 36 228
1:4 Energiforskning 185 71 330 37 1 548
1:7 Energiteknik 0 0 1 - 4 535
Övriga anslag 25 - 85 79 - 72 522
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 - 70 4 - 68 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 9 - 1 25 - 2 123
1:8 Elberedskap 14 4 47 14 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 - 2 3 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 - 16 0 - 17 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt