Mars 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Satsningar på klimat och våra vattenresurser under årets första kvartal medförde högre utgifter än 2018

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 283 miljoner kronor i mars. Det är 158 miljoner kronor (14,1 procent) högre än i mars 2018.

För det första kvartalet uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 2 287 miljoner kronor, vilket är 348 miljoner kronor (18,0 procent) högre än samma period 2018. De högre utgifterna avser främst högre utgifter för anslagen 1:8 Klimatbonus och 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Klimatbonus är ett statsbidrag till fysiska och juridiska personer som köpt en klimatbonusbil. Åtgärder för havs- och vattenmiljö har framför allt gått till vattenförvaltning för att förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av våra vattenresurser.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 1 195 miljoner kronor, varav 758 miljoner till anslag 1:16 Klimatinvesteringar som syftar till utsläppsminskningar och stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 1 283 158 2 287 348 9 737
1:1 Naturvårdsverket 40 - 2 123 6 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 7 - 19 12 - 23 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 37 9 62 20 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 547 217 598 124 856
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 48 49 - 54 288
1:8 Klimatbonus 101 101 216 216 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 204 - 54 357 90 1 150
1:14 Skydd av värdefull natur 111 - 13 194 - 24 678
1:16 Klimatinvesteringar 8 - 61 109 - 34 750
1:19 Elfordonspremie 0 0 - 1 - 1 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 61 6 202 20 1 044
Övriga anslag 152 22 366 7 2 108
1:5 Miljöforskning 44 44 51 23 79
1:6 Kemikalieinspektionen 29 11 76 18 277
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 18 6 57 3 248
1:10 Klimatanpassning 14 7 26 10 317
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 14 - 1 20 - 8 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 17 3 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 1 68 5 247
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 1 28 27 33
1:20 Industriklivet 0 - 9 0 - 9 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 - 2 23 6 97
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 34 - 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt