Mars 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Högre utgifter första kvartalet med anledning av det gemensamma servicekontoret till sommaren

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 177 miljoner kronor i mars, vilket är 105 miljoner kronor (9,8 procent) högre än i mars 2018.

Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som ökade med 51 miljoner kronor jämfört med mars föregående år. Det beror på att Statens servicecenter ansvarar för ett gemensamt servicekontor för medborgare som behöver stöd från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Servicekontoret ska genomföras senast den 1 juni 2019.

Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 891 miljoner kronor i mars. Det är 25 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 103 miljoner kronor. Det är 225 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period 2018. Det högre utfallet beror framför allt på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 177 105 4 103 225 17 319
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 891 25 3 105 11 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 44 0 137 4 568
1:11 Finansinspektionen 50 - 3 144 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 24 0 62 3 331
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 229 22 203
1:15 Riksrevisionen 30 3 82 4 333
1:19 Statens servicecenter 51 51 132 132 562
Övriga anslag 87 30 211 45 1 067
1:1 Statskontoret 8 3 19 0 98
1:2 Kammarkollegiet 8 2 22 6 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 8 4 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 17 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 39 - 2 166
1:10 Bidragsfastigheter 23 6 47 11 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 2 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 6 - 1 6 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 4 24 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 7 31 24 232
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt