Mars 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utbetalning av investeringsstöd för hyres- och studentbostäder medför högre utgifter för första kvartalet 2019

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 392 miljoner kronor i mars. Det är 244 miljoner kronor (165,7 procent) högre än i mars 2018.

De högre utgifterna avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som blev 286 miljoner kronor, vilket är 236 miljoner kronor högre än i mars 2018. Investeringsstödet är ett statligt stöd till privata och allmännyttiga bostadsbolag som syftar till byggande av studentbostäder samt hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. I mars var det framför allt Västra Götalands län, Stockholms län, Skåne län och Hallands län som fick investeringsstöd. Totalt var det 792 lägenheter spridda i olika delar i landet som stödet gick till.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 767 miljoner kronor. Det är 301 miljoner kronor (64,6 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 270 miljoner kronor (175,6 procent) högre jämfört med perioden januari-mars 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 392 244 767 301 4 742
1:4 Boverket 24 1 68 7 319
1:6 Lantmäteriet 53 11 140 14 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 7 10 - 21 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 286 236 424 270 3 000
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 23 23 60
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 21 - 1 26
Övriga anslag 28 4 80 9 482
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 3 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 1 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 11 0 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 2 8 7 34
2:1 Konsumentverket 14 0 41 0 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 11 1 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 1 25
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt