Mars 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 488 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner kronor högre än i mars 2018. Det beror främst på att utgifterna för anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn blev 47 miljoner kronor högre.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 007 miljoner kronor. Det är 191 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 488 106 5 007 191 15 782
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 20 15 114 - 4 431
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 2 400 6 1 501
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 91 5 277 3 1 085
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 17 1 163 10 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 121 18 325 37 1 241
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 5 107 - 4 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 48 47 52 45 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 075 - 14 4 298
Övriga anslag 188 23 2 494 111 6 344
1:1 Statens kulturråd 6 2 15 5 56
1:3 Skapande skola - 1 - 1 - 2 - 3 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 15 11 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 4 4 4 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 1 4 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 33 19 164 2 214
2:3 Statens musikverk 6 0 23 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 2 37 - 1 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 30 3 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 1 68
4:1 Statens konstråd 0 - 1 4 1 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 6 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 4 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 5 1 22
6:1 Riksarkivet 27 0 105 1 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 5 68 7 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 3 79 70 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 66 1 263
8:3 Bidrag till vissa museer 6 2 20 1 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 10 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 3 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 1 19 0 82
10:1 Filmstöd 0 - 1 558 9 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 5 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 6 - 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 4 11 1 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 5 2 - 4 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 488 - 1 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 2 14 - 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 4 16 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 1 73 3 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 15 3 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt