Mars 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Satsning på fler anställda i lågstadiet medför högre utgifter

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 259 miljoner kronor, vilket är 671 miljoner kronor (10,2 procent) högre än i mars 2018. Skillnaden beror främst på en utbetalning på 492 miljoner kronor för fler anställda i lågstadiet. Statsbidraget syftar till att öka antalet anställda i förskoleklassen och lågstadiet. Hittills i år har 985 miljoner kronor betalats ut för ändamålet.  

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 19 896 miljoner kronor. Det är 426 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än samma period föregående år och beror främst på att statligt stöd till vuxenutbildningen blev 1 091 miljoner kronor lägre.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för utgiftsområden minskas med 534 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 7 259 671 19 896 - 426 80 846
1:1 Statens skolverk 62 - 20 189 - 17 1 154
1:2 Statens skolinspektion 36 2 102 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 85 1 119 - 6 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 385 145 554 157 3 185
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 519 - 20 2 055 - 23 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 045 - 1 091 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 197 29 564 54 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 492 492 985 496 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 0 0 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 0 0 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 445 6 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 540 7 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 523 7 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 555 7 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 538 7 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 395 4 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 440 5 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 413 5 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 354 4 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 283 4 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 393 6 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 224 3 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 183 2 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 395 5 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 294 4 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 391 5 1 565
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 161 58 305 82 1 278
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 655 9 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 38 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 471 68 1 846 127 6 068
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 7 7 42
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 509 - 117 5 069 - 304 20 123
1:4 Sameskolstyrelsen 4 - 7 10 - 4 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 19 - 85 102 3 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 - 3 31 - 11 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 15 14 19 0 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 24 3 25 3 327
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 2 28 0 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 5 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 0 41 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 4 33 3 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 11 - 3 34 - 5 199
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 170 2 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 98 1 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 3 168 2 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 60 1 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 270 3 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 85 1 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 202 2 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 67 1 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 140 2 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 62 1 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 237 3 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 60 1 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 62 0 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 24 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 154 2 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 29 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 51 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 26 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 9 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 127 2 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 19 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 109 1 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 19 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 115 1 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 25 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 99 1 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 17 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 101 1 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 16 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 78 1 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 92 1 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 16 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 41 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 16 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 33 0 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 107 1 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 21 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 9 1 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 0 832 14 3 395
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 105 1 439
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 8 - 9 322 10 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 18 1 48 3 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 13 - 3 73 - 309 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 7 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 13 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 32 - 2 96 2 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 1 9 0 49
3:9 Sunet - 7 - 11 6 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 - 1 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 70 - 6 100
4:1 Internationella program 0 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 1 2 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 0 6 - 1 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 24 - 42
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 5 - 6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt