Mars 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 740 miljoner kronor i mars. Det är 532 miljoner kronor högre än utfallet för mars 2018.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första kvartal till 19 335 miljoner kronor. Det är 823 miljoner kronor (4,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för kvartalet till 7 030 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor (3,0 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 438 miljoner kronor (13,2 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 100 927 per månad för perioden januari-mars. Det är en ökning med 8 193 personer (8,1 procent) jämfört med samma period föregående år.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 330 miljoner kronor (10,9 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 163 592 personer per månad för perioden januari-mars. Det är en minskning med 8 199 personer (4,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår för kvartalet till 3 246 miljoner kronor, vilket är 172 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av så kallade extratjänster. Arbetsförmedlingen har infört stopp på anvisningar till extratjänster från och med den 1 januari 2019 mot bakgrund av minskad anslagstilldelning år 2019. Stoppet innebär inte att tidigare påbörjade extratjänster avbryts och i genomsnitt hade 17 445 personer per månad en extratjänst under perioden januari-mars. Det är en ökning med 4 368 personer (33,4 procent) jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för kvartalet till 4 813 miljoner kronor, vilket är 389 miljoner kronor (8,8 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna är högre för såväl lönebidrag (145 miljoner kronor) som bidrag till Samhall AB (245 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för kvartalet till 467 miljoner kronor, vilket är 192 miljoner kronor (69,6 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för kvartalet till 1 105 miljoner kronor, vilket är 217 miljoner kronor (16,4 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 28 911 per månad för perioden januari till mars, vilket var en minskning med 4 267 personer (12,9 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-mars i genomsnitt uppgick till 347 525 personer per månad. Det är en minskning med totalt 17 497 personer (4,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt antalet inskrivna män som har minskat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-mars 2019 Genomsnitt per månad jan-mars 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 163 461 167 310 -3 849 -2,3
- varav födda i Sverige 65 654 68 284 -2 631 -3,9
- varav utrikes födda 97 807 99 026 -1 219 -1,2
Män 184 064 197 711 -13 647 -6,9
- varav födda i Sverige 82 418 87 544 -5 126 -5,9
- varav utrikes födda 101 645 110 167 -8 522 -7,7
Totalt antal inskrivna 347 525 365 021 -17 497 -4,8

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 740 532 19 335 823 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 803 106 2 104 54 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 307 55 7 030 206 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 242 217 3 246 172 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 603 90 4 813 389 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 107 - 16 257 - 21 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 188 90 467 192 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 378 - 45 1 105 - 217 4 914
Övriga anslag 112 35 313 49 1 406
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 29 1 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 11 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 19 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 14 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 2 0 8
1:13 Lån till körkort 6 6 17 17 151
2:1 Arbetsmiljöverket 68 20 165 17 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 7 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 12 7 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 4 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 5 5 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt