Mars 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 990 miljoner kronor i mars. Det är 119 miljoner kronor lägre än utfallet för mars 2018. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För årets första kvartal uppgår utfallet för utgiftsområdet till 25 469 miljoner kronor. Det är 378 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser i första hand anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för det första kvartalet till 9 557 miljoner kronor, vilket är 98 miljoner kronor (1,0 procent) högre än samma period föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för mars uppgår till 9,7 dagar, vilket är 2,3 procent lägre än sjukpenningtalet för mars 2018. Minskningen har i huvudsak skett fram till och med augusti 2018. Sedan dess har sjukpenningtalet legat på 9,7 dagar. Sjukpenningtalet för kvinnor i mars var 89,0 procent högre än sjukpenningtalet för män. I mars 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 92,1 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för årets första kvartal till 11 239 miljoner kronor, vilket är 392 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Sedan november 2015 har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat för både män och kvinnor. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i mars till 2,1 procent, vilket är en minskning med 1,0 procent jämfört med mars 2018. I fråga om kvinnor ökade dock nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar per 1 000 försäkrade i mars 2016 med 0,6 procent.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Mars 2019 Mars 2018 Förändring %
Samtliga 9,7 9,9 -2,3
- Kvinnor 12,7 13,1 -2,9
- Män 6,7 6,8 -1,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Mars 2019 Mars 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,1 -1,0
- Kvinnor 2,2 2,1 0,6
- Män 2,0 2,1 -2,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 990 - 119 25 469 - 378 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 070 22 9 557 98 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 728 - 127 11 239 - 392 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 0 333 - 7 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 229 - 10 681 - 40 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 90 25 1 436 - 88 2 901
2:1 Försäkringskassan 750 - 29 2 195 51 8 641
Övriga anslag 10 0 28 1 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 10 0 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 3 3 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 15 - 2 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt