Februari 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick i februari till 4 613 miljoner kronor, det är 1 689 miljoner kronor (26,8 procent) lägre än i februari föregående år. Förändringen beror främst på att det skedde en stor utbetalning av stimulansbidrag och åtgärder för äldreområdet i februari 2018.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i februari till 1 196 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i februari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för december 2018. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 262 miljoner kronor (10,9 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4 613 - 1 689 10 047 - 2 615 81 277
1:4 Tandvårdsförmåner 543 67 992 96 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 196 - 681 3 511 - 525 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 20 - 299 42 - 294 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 50 36 82 - 1 373 2 203
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 13 5 68 8 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 130 - 262 4 135 16 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 43 - 651 72 - 655 1 677
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 241 94 289 101 1 081
Övriga anslag 375 1 858 12 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 2 5 - 3 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 2 13 - 1 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 24 2 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 14 - 3 51 10 476
1:9 Läkemedelsverket 12 0 24 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 14 0 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 3 63 - 5 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 14 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 13 18 - 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 - 1 9 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1 0 3 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 2 27 10 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 6 168 7 1 132
5:1 Barnombudsmannen 2 0 4 1 26
5:2 Barnets rättigheter 1 - 13 1 - 16 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 23 20 37 - 1 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 5 2 5 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 43 5 88 8 632
8:1 Socialstyrelsen 50 - 2 96 2 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 55 - 2 103 - 3 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt