Februari 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 985 miljoner kronor i februari, vilket är 873 miljoner kronor (47 procent) lägre än i februari 2018. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 507 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I februari förra året fanns 71 890 personer i mottagningssystemet varav 3 266 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I februari 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 49 316 varav 1 154 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. februari 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande februari 1 654 1 685 -31 -1,8
- varav män (inkl. pojkar) 1 019 1 029 -10 -1,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 635 656 -21 -3,2
- varav ens. barn och unga 76 79 -3 -3,8

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-februari 3 534 3 847 -313 -8,1
- varav män (inkl. pojkar) 2 177 2 356 -179 -7,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 357 1 491 -134 -9,0
- varav ens. barn och unga 160 172 -12 -7,0
- varav pojkar 121
- varav flickor 39

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-februari 2019 16 734 20 157 -3 423 -17,0
-varav asyl 3 097 4 309 -1 212 -28,1
-varav anhöriga till asylsökande 1 460 3 434 -1 974 -57,5
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 1 264 1 644 -380 -23,1
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 6 071 5 515 556 10,1

Källa: Migrationsverket

Februari 2019 Februari 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 49 316 71 890 -22 574 -31,5
- varav ensamkommande barn och unga 1 154 3 266 -2 112 -69,3

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 985 - 873 2 217 - 1 676 12 112
1:1 Migrationsverket 395 - 69 735 - 119 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 427 - 572 1 160 - 1 290 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 3 0 58
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 195 - 196 195
Övriga anslag 163 - 36 319 - 72 1 966
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 82 6 162 17 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 2 46 3 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 50 58 - 99 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 3 44 4 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 6 3 9 3 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt