Februari 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 3 382 miljoner kronor, det är 118 miljoner kronor (3,6 procent) högre än i februari 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 659 miljoner kronor, det är 136 miljoner kronor högre än i februari föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 382 118 5 581 - 239 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 659 136 4 375 - 164 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 74 - 3 110 - 12 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 0 - 297 - 1 - 306 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 1 1 4 692
1:8 Försvarets radioanstalt 92 5 181 8 1 234
2:1 Kustbevakningen 98 - 1 189 14 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 32 32 53 53 21
2:4 Krisberedskap 30 12 37 4 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 153 153 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 97 18 169 20 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 5 51 2 397
Övriga anslag 118 57 264 138 2 644
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 0 31 2 206
1:7 Officersutbildning m.m. 25 16 38 16 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 - 1 23 - 1 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 - 1 6
1:11 Försvarets materielverk 53 46 154 142 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 1 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor - 4 - 20 75
2:7 Statens haverikommission 3 0 7 0 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 9 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt