Februari 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 986 miljoner kronor i februari, vilket är 372 miljoner kronor (10,3 procent) högre än i februari 2018.

Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten som ökade med 296 miljoner kronor (16,3 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 3 986 372 7 675 736 48 384
1:1 Polismyndigheten 2 104 296 4 042 539 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 132 18 244 29 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 126 - 1 242 8 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 3 108 6 686
1:5 Sveriges Domstolar 498 17 973 52 5 815
1:6 Kriminalvården 745 10 1 473 51 9 012
1:12 Rättsliga biträden m.m. 243 21 438 31 2 356
Övriga anslag 84 8 154 19 1 001
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 5 24 4 150
1:8 Rättsmedicinalverket 35 1 72 6 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 7 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 3 20 6 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 3 11 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 1 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 2 0 19
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 11 - 2 13 - 1 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt