Februari 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. I februari ökade nettoutlåningen med 9 795 miljoner kronor. I februari 2018 minskade i stället nettoutlåningen med 186 miljoner kronor.

Skillnaden mellan åren beror till största delen på att utlåningen till Riksbanken tillfälligt ökade lånen med 18 652 miljoner kronor, vilket påverkar nettoutlåningen positivt i februari 2019. I januari 2018 ökade utlåningen till Riksbanken med 4 424 miljoner kronor, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån.

Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 januari till 262 052 miljoner kronor.

Inlåningen till statliga myndigheter och affärsverk ökade med 9 417 miljoner kronor i februari. Det påverkar nettoutlåningen i motsatt riktning.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning 9 795 9 981 10 074 3 362 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt