Februari 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 318 miljoner kronor i februari, vilket är 12 miljoner kronor (3,8 procent) lägre jämfört med februari 2018.

Det lägre utfallet förklaras främst av lägre utgifter för anslag 1:5 Näringslivsutveckling för näringsfrämjande åtgärder.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 318 - 12 1 210 88 7 437
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 86 - 6 136 8 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:5 Näringslivsutveckling 13 - 30 36 - 19 909
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 61
1:21 Patent- och registreringsverket 27 2 56 6 321
Övriga anslag 192 22 390 24 2 180
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 41 1 240
1:4 Tillväxtverket 25 3 49 5 275
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 9 1 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 1 41 6 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 1 14
1:11 Bolagsverket 5 1 8 0 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 - 1 24 1 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 0 - 1 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 10 5 16 - 1 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 45 - 7 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 6 2 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 14 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 6 67 15 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 11 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 19 1 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 8 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt