Februari 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer uppgick i februari till 4 676 miljoner kronor. Det är 290 miljoner kronor (6,6 procent) högre än i februari föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 210 miljoner kronor högre och uppgick till 1 601 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att järnvägsinvesteringar blev 241 miljoner kronor högre. I februari uppgick de till 726 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 37 miljoner kronor (1,7 procent) och uppgick till 2 234 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 4 676 290 7 703 625 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 601 210 2 908 580 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 234 37 3 274 156 23 572
1:3 Trafikverket 122 - 5 231 12 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 229 31 320 - 99 1 753
1:12 Transportstyrelsen 188 - 44 360 - 36 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 3 18 - 4 837
1:15 Sjöfartsstöd 150 41 259 33 1 563
Övriga anslag 141 23 333 - 18 2 081
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 126
1:7 Trafikavtal 78 1 184 14 960
1:8 Viss internationell verksamhet 28 28 28 28 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 9 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 11 - 53 150
1:13 Trafikanalys 4 - 1 8 - 1 69
2:1 Post- och telestyrelsen 7 2 8 2 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 12 2 12 - 6 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 1 1 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 6 3 7 3 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - 1 - 14 3 - 6 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt