Februari 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Insatser för vattenförvaltning medförde högre utgifter i februari

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 660 miljoner kronor i februari. Det är 106 miljoner kronor (19,1 procent) högre än i februari 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som ökade med 144 miljoner kronor jämfört med samma månad föregående år. Anslaget har framför allt gått till vattenförvaltning som syftar till att förbättra våra vatten och skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Anslaget har även använts för arbete enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt för bättre havsmiljö.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 660 106 1 004 190 9 737
1:1 Naturvårdsverket 39 - 2 83 8 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 4 - 3 5 - 3 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 24 7 25 10 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 48 - 76 50 - 93 856
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 33 - 5 288
1:8 Klimatbonus 46 46 115 115 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 152 144 153 144 1 150
1:14 Skydd av värdefull natur 65 - 27 83 - 11 678
1:16 Klimatinvesteringar 99 16 102 28 750
1:19 Elfordonspremie 0 0 - 1 - 1 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 65 21 142 14 1 044
Övriga anslag 102 - 20 213 - 15 2 108
1:5 Miljöforskning 7 - 21 7 - 21 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 5 47 8 277
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 2 39 - 2 248
1:10 Klimatanpassning 7 2 12 3 317
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 3 6 - 6 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 14 12 15 1 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 2 44 4 247
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 28 28 33
1:20 Industriklivet 0 0 0 0 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 6 16 8 97
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 19 - 38
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt