Februari 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev i februari 1 586 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor (2,0 procent) högre än i februari 2018.


Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 1 328 miljoner kronor i februari. Det är 29 miljoner kronor lägre än samma månad föregående år.

Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som ökade med 60 miljoner kronor jämfört med februari föregående år. Det beror på att Statens servicecenter ansvarar för ett gemensamt servicekontor för medborgare som behöver stöd från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Servicekontoret ska genomföras senast den 1 juni 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 586 30 2 926 120 17 319
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 328 - 29 2 214 - 14 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 49 1 93 4 568
1:11 Finansinspektionen 47 1 95 7 604
1:12 Riksgäldskontoret 21 0 38 3 331
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 229 23 203
1:15 Riksrevisionen 27 - 1 52 1 333
1:19 Statens servicecenter 60 60 81 81 562
Övriga anslag 53 - 3 125 15 1 067
1:1 Statskontoret 6 - 4 11 - 3 98
1:2 Kammarkollegiet 7 2 14 4 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 7 - 7 2 - 8 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 0 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 11 - 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 26 - 1 166
1:10 Bidragsfastigheter 12 1 24 5 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 10
1:16 Finansmarknadsforskning - 1 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 15 3 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 9 7 20 17 232
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt