Februari 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 181 miljoner kronor i februari. Det är 19 miljoner kronor (9,6 procent) lägre än i februari 2018.

De lägre utgifterna avser främst anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 181 - 19 375 56 4 742
1:4 Boverket 23 2 44 5 319
1:6 Lantmäteriet 42 - 1 87 3 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 3 - 19 9 - 13 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 86 11 138 35 3 000
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 23 23 60
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 14 21 - 1 26
Övriga anslag 28 3 52 5 482
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 2 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 7 0 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 5 5 34
2:1 Konsumentverket 13 - 1 27 0 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 7 1 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 3 0 25
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter - 1 - 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt