Februari 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 1 104 miljoner kronor i februari, vilket är 149 miljoner kronor högre än i februari 2018.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 104 149 4 519 85 15 782
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 85 38 94 - 19 431
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 390 24 396 3 1 501
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 85 - 1 186 - 2 1 085
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 32 0 146 9 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 115 15 204 19 1 241
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 1 107 2 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 2 3 - 2 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 075 - 14 4 298
Övriga anslag 394 76 2 306 88 6 344
1:1 Statens kulturråd 2 - 1 9 3 56
1:3 Skapande skola 1 1 - 1 - 2 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 11 10 13 11 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 3 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 60 1 132 - 16 214
2:3 Statens musikverk 8 1 16 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 0 28 1 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 2 19 3 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 1 68
4:1 Statens konstråd 1 0 3 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 2 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 21 2 33 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 2 3 1 22
6:1 Riksarkivet 39 - 1 78 1 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 24 5 42 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 58 55 79 73 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 44 1 263
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 2 15 - 2 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 6 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 12 10 19 - 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 558 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 3 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 4 - 2 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 - 5 8 - 3 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 2 2 2 2 35
13:1 Stöd till idrotten 0 - 1 488 - 1 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 8 8 - 4 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 11 0 14 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 71 2 71 2 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 9 2 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt