Februari 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 4 670 miljoner kronor. Det är 172 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än för februari 2018. Förändringen beror på en stor utbetalning av statligt stöd till vuxenutbildning som gjordes i februari förra året.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 4 670 - 172 12 637 - 1 097 80 846
1:1 Statens skolverk 64 - 2 126 4 1 154
1:2 Statens skolinspektion 33 0 66 2 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 28 - 10 35 - 8 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 51 - 2 169 11 3 185
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 536 - 3 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 133 1 045 - 1 091 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 178 17 367 25 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 493 3 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 0 0 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 296 4 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 360 4 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 349 4 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 370 5 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 359 5 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 263 2 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 293 4 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 275 3 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 236 3 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 189 2 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 262 4 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 150 2 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 122 2 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 263 3 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 196 2 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 261 3 1 565
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 - 8 144 24 1 278
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 437 6 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 38 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 422 - 14 1 375 59 6 068
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 3 5 5 42
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 600 - 54 3 560 - 187 20 123
1:4 Sameskolstyrelsen 0 - 3 6 3 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 88 88 121 88 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 - 8 29 - 8 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 12 4 - 14 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 1 0 0 327
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 1 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 1 18 2 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 1 20 - 1 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 7 - 6 23 - 2 199
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 114 1 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 65 1 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 0 110 - 1 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 40 1 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 - 88 180 2 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 - 28 57 1 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 134 2 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 45 1 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 93 1 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 41 1 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 158 2 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 40 0 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 42 0 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 16 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 103 1 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 19 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 34 0 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 18 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 6 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 85 1 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 13 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 73 1 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 13 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 77 1 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 17 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 66 1 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 12 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 67 1 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 11 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 52 0 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 62 1 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 11 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 27 0 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 11 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 22 0 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 71 1 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 14 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 6 1 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 4 571 14 3 395
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 - 2 70 1 439
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 21 314 19 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 0 30 3 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 28 8 60 - 305 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 5 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 9 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 33 3 64 4 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 1 5 - 1 49
3:9 Sunet 2 - 1 12 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 6 - 6 68 - 5 100
4:1 Internationella program 30 22 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 1 1 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 3 - 1 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 15 - 18
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt