Februari 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd uppgick till 2 279 miljoner kronor i februari, vilket är 278 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 536 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (442 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:7 Studiestartsstöd i februari blev 41 miljoner kronor. Det är 23 miljoner kronor (128,0 procent) högre än i februari 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 279 278 4 713 384 24 731
1:1 Studiehjälp 442 76 886 153 4 267
1:2 Studiemedel 1 536 177 3 159 225 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 178 - 3 376 - 24 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 33 - 42 152
1:7 Studiestartsstöd 41 23 84 51 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 6 154 20 894
Övriga anslag 7 0 20 1 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 15 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 3 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt