Februari 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 262 miljoner kronor i februari. Det är 97 miljoner kronor högre än utfallet för februari 2018.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-februari till 12 595 miljoner kronor. Det är 291 miljoner kronor (2,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader uppgår för perioden januari-februari till 1 301 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor (3,8 procent) lägre än samma period föregående år. Det anvisade anslaget för 2019 är 7,0 procent lägre än utfallet för 2018. På grund av den minskade anslagsnivån har Arbetsförmedlingen i slutet av januari beslutat att varsla 4 500 av totalt cirka 13 500 anställda om uppsägning. Den varslade personalen har uppsägningstider på mellan en och tolv månader vilket gör att de ekonomiska konsekvenserna av beslutet inte har fått full påverkan på utfallet hittills i år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för perioden januari-februari till 4 723 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor (3,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 335 miljoner kronor (14,8 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 101 497 per månad för perioden januari-februari. Det är en ökning med 10 296 personer (11,3 procent) jämfört med samma period föregående år.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 251 miljoner kronor (12,7 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 163 187 personer per månad för perioden januari-februari. Det är en minskning med 8 884 personer (5,2 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-februari till 3 210 miljoner kronor, vilket är 299 miljoner kronor (10,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna är högre för såväl lönebidrag (164 miljoner kronor) som bidrag till Samhall AB (135 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-februari till 279 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor (57,1 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-februari till 727 miljoner kronor, vilket är 172 miljoner kronor (19,2 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 28 891 personer per månad för perioden januari till februari, vilket var en minskning med 4 425 personer (13,3 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 262 97 12 595 291 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 719 - 30 1 301 - 52 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 320 182 4 723 150 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 001 - 213 2 004 - 45 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 566 131 3 210 299 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 105 27 150 - 4 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 131 55 279 101 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 335 - 58 727 - 172 4 914
Övriga anslag 86 5 201 14 1 406
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 19 1 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 7 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 2 12 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:13 Lån till körkort 5 5 11 11 151
2:1 Arbetsmiljöverket 48 - 3 97 - 3 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 5 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 32 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 2 0 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 2 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 3 3 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt