Februari 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 878 miljoner kronor i februari, vilket är 44 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än i februari 2018.

För de två första månaderna är utgifterna 5 773 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 878 - 44 5 773 - 76 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 - 3 2 214 - 6 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 883 - 44 1 774 - 86 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 752 2 1 508 10 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 95 7 188 13 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 45 - 5 88 - 7 583
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt