Februari 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 140 miljoner kronor i februari. Det är 194 miljoner kronor lägre än utfallet för februari 2018.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-februari till 17 480 miljoner kronor. Det är 258 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser i första hand anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-februari till 6 487 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för februari uppgår till 9,7 dagar, vilket är 2,7 procent lägre än sjukpenningtalet för februari 2018. Minskningen har i huvudsak skett fram till och med augusti 2018. Sedan dess har sjukpenningtalet legat på 9,7 dagar. Sjukpenningtalet för kvinnor i februari var 89,1 procent högre än sjukpenningtalet för män. I februari 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 92,3 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-februari till 7 511 miljoner kronor, vilket är 265 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i februari till 2,1 vilket är en minskning med 4,2 procent jämfört med februari 2018.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Februari 2019 Februari 2018 Förändring %
Samtliga 9,7 9,9 -2,7
- Kvinnor 12,7 13,2 -3,3
- Män 6,7 6,8 -1,7

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Februari 2019 Februari 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,2 -4,2
- Kvinnor 2,1 2,2 -2,0
- Män 2,0 2,2 -6,2

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 140 - 194 17 480 - 258 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 196 34 6 487 76 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 751 - 125 7 511 - 265 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 110 - 3 220 - 7 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 226 - 16 453 - 30 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 98 - 130 1 346 - 113 2 901
2:1 Försäkringskassan 749 47 1 444 80 8 641
Övriga anslag 9 0 18 1 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 7 0 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 1 3 2 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 9 - 2 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt