December 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 7 480 miljoner kronor, det är 1 630 miljoner kronor (27,9 procent) högre än i december föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i december till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i december avser bidragen för läkemedelsförmånerna för oktober 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i december till 269 miljoner kronor, det är en ökning med 54 miljoner kronor jämfört med samma månad 2018.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 43 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 79 553 miljoner kronor. Det är 1 134 miljoner kronor (1,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 480 1 630 79 553 1 134 81 545
1:4 Tandvårdsförmåner 593 16 6 644 187 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 28 428 1 361 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 269 54 8 773 1 062 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 6 - 4 2 038 404 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 280 1 280 1 610 1 610 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 6 1 594 - 130 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 075 - 43 24 175 - 1 133 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 68 50 1 070 - 1 740 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 3 - 9 833 - 652 926
Övriga anslag 708 128 5 388 167 5 625
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 1 37 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 4 81 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 6 - 4 142 0 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 117 97 518 26 519
1:9 Läkemedelsverket 17 5 138 3 137
1:10 E-hälsomyndigheten 16 - 40 88 - 53 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 47 4 406 24 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 26 16 88 1 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 - 1 73 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 8 - 1 60 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer - 1 - 1 188 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4 2 25 2 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 9 143 44 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 121 11 1 098 52 1 132
5:1 Barnombudsmannen 3 1 27 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 22 0 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 7 - 1 159 - 22 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 6 3 35 - 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 97 - 21 633 57 632
8:1 Socialstyrelsen 98 10 663 - 8 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 105 32 723 33 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt