December 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 981 miljoner kronor i december, vilket är 852 miljoner kronor (46,5 procent) lägre än i december 2018.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för 2018 preliminärt till 11 829 miljoner kronor. Det är 7 795 miljoner kronor (39,7 procent) lägre än föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 6 106 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 563 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. Det minskade antalet asylsökande har även inneburit att Migrationsverkets förvaltningsutgifter minskat med 655 miljoner kronor (12,6 procent).

Jämfört med statens budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 263 miljoner kronor (2,3 procent) lägre än beräknat.

Asylsökande m.m. december 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande december 1 661 1 687 -26 -1,5
- varav män (inkl. pojkar) 1 058 1 058 0 0,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 603 629 -26 -4,1
- varav ens. barn och unga 61 68 -7 -10,3

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-december 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-december 21 958 21 502 456 2,1
- varav män (inkl. pojkar) 13 133 12 929 204 1,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 8 825 8 573 252 2,9
- varav ens. barn och unga 902 944 -42 -4,4
- varav pojkar 645 695 -50 -7,2
- varav flickor 257 249 8 3,2

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-december 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-december 2019 119 568 132 696 -13 128 -9,9
-varav asyl 19 201 25 114 -5 913 -23,5
-varav anhöriga till asylsökande 7 350 16 641 -9 291 -55,8
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 8 796 9 339 -543 -5,8
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 43 233 41 065 2 168 5,3
-varav övriga 40 988 40 537 451 1,1

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i december 2019
December 2019 December 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 40 312 52 547 -12 235 -23,3
- varav ensamkommande barn och unga 930 1 235 -305 -24,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 981 - 852 11 829 - 7 795 12 418
1:1 Migrationsverket 477 - 59 4 534 - 655 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 327 - 759 5 055 - 6 669 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 13 294 - 277 422
Övriga anslag 156 - 22 1 946 - 194 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 2 114 25 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 80 - 20 948 - 9 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 23 - 11 278 - 21 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 32 11 292 23 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 21 1 119 - 12 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 201 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt