December 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev 5 522 miljoner kronor i december, vilket är 1 098 miljoner kronor lägre än i december 2018.  

Preliminärt blev årsutfallet 44 236 miljoner kronor. Det är 1 423 miljoner kronor (3,3 procent) högre än föregående år. Det är framför allt utbetalningarna till multilaterala utvecklingsbanker och fonder samt skuldavskrivningar som ökat under 2019. För 2019 har riksdagen sammantaget ökat tilldelningen för det internationella biståndet med cirka 1 700 miljoner kronor, vilket främst beror på att bruttonationalinkomsten beräknades bli högre 2019 jämfört med 2018. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, höjdes därför budgeten för i huvudsak anslag 1:1 Biståndsverksamhet.

Jämfört med statens budget för 2018 blev utgifterna preliminärt 709 miljoner kronor lägre än beräknat. Det beror på att riksdagen i vår och höständringsbudget minskade tilldelningen för det internationella biståndet med cirka 500 miljoner kronor. Orsaken är främst att regeringen, med utgångspunkt från OECD/DAC:s förtydligade regelverk, gjort en översyn av modellen för beräkning av kostnader för asylmottagande. Detta innebar efter ny beräkning att kostnader för asyl- och flyktingmottagande som ingår i biståndsramen skulle öka med cirka 700 miljoner kronor, varför budgeten för det internationella biståndet kunde sänkas med ett motsvarande belopp. I höständringsbudget beslutade riksdagen att höja tilldelningen med 300 miljoner kronor eftersom antalet asylsökande i Migrationsverkets väntades blir lägre än vad som antogs i den ursprungliga statsbudgeten. Sammantaget minskade alltså tilldelningen för biståndet med cirka 500 miljoner kronor jämfört med den ursprungliga budgeten för 2019.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 5 522 - 1 098 44 236 1 423 44 458
1:1 Biståndsverksamhet 5 353 - 1 076 42 747 1 355 42 960
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 145 - 4 1 279 60 1 288
Övriga anslag 24 - 18 209 7 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 15 - 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 - 16 124 3 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 1 52 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 3 - 2 18 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: