December 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 15 427 miljoner kronor, det är 5 758 miljoner kronor (59,5 procent) högre än i december 2019. Utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar uppgick till 7 234 miljoner kronor. Det är 4 876 miljoner kronor högre än föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 59 330 miljoner kronor. Det är 5 843 miljoner kronor (10,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 15 427 5 758 59 330 5 843 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 6 574 659 35 912 1 454 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 181 - 88 971 - 66 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 7 234 4 876 13 194 2 466 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 236 9 655 20 692
1:8 Försvarets radioanstalt 166 60 1 217 158 1 234
1:11 Försvarets materielverk 255 245 1 538 1 456 1 779
2:1 Kustbevakningen 144 27 1 266 62 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 13 - 44 174 - 180 191
2:4 Krisberedskap 286 17 1 367 115 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 183 3 1 347 123 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 65 2 397 15 397
Övriga anslag 89 - 9 911 143 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 10 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 9 - 10 198 26 206
1:7 Officersutbildning m.m. 21 - 4 226 18 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 0 228 43 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 2 1 10 1 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 26 4 130 55 130
2:7 Statens haverikommission 5 0 44 0 47
4:1 Elsäkerhetsverket 7 0 59 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: