December 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i december 277 miljoner kronor. Det är 47 miljoner kronor högre än i december 2018.

Utfallet för 2019 är preliminärt 445 miljoner kronor högre jämfört med 2018, vilket främst beror på att budgeten för 2019 höjts med 321 miljoner kronor. Det beror även på att föregående års avgifter till internationella organisationer blev lägre eftersom FN:s budget för fredsbevarande operationer blev lägre än väntat.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 277 47 2 338 445 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 171 86 1 671 463 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 18 - 4 192 5 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 - 1 41 1 44
1:9 Svenska institutet 24 4 126 6 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 45 - 4 172 1 174
Övriga anslag 14 - 34 137 - 31 145
1:3 Nordiskt samarbete 1 - 30 13 - 31 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 2 1 10 1 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 5 52 - 1 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 28 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 19 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 4 0 15 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt