December 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 5 194 miljoner kronor i december, vilket är 563 miljoner kronor (12,2 procent) högre än i december 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 564 miljoner kronor (23,4 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Det preliminära helårsutfallet 2019 för utgiftsområdet uppgår till 49 309 miljoner kronor. Det är 3 372 miljoner kronor (7,3 procent) högre föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 5 194 563 49 309 3 372 49 602
1:1 Polismyndigheten 2 977 564 26 543 2 776 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 154 - 16 1 547 74 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 178 21 1 602 96 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 78 6 692 18 694
1:5 Sveriges Domstolar 554 - 2 5 883 119 5 989
1:6 Kriminalvården 800 - 44 8 965 4 9 547
1:12 Rättsliga biträden m.m. 320 12 3 063 214 3 021
Övriga anslag 133 22 1 014 71 1 057
1:7 Brottsförebyggande rådet 24 6 152 16 150
1:8 Rättsmedicinalverket 44 - 4 448 21 429
1:9 Gentekniknämnden 0 - 1 4 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 6 - 4 47 - 9 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 1 105 13 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 9 0 95 11 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 1 47 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 1 17 2 21
1:17 Domarnämnden 1 1 8 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 28 23 78 17 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt