December 2019 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 28 623 miljoner kronor i december. Det är en ökning med 988 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med december 2018. Hittills i år är utgifterna 317 636 miljoner kronor. Det är 10 280 miljoner kronor (3,3 procent) högre än motsvarande period föregående år.

För 2019 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 1,4 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
dec 2019
Förändring jämfört
med dec 2018
Utfall
jan–dec 2019
Förändring jämfört
med jan–dec 2018
SB + ÄB
2019
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,6 1,0 317,6 10,3 317,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt