December 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 1 154 miljoner kronor i december. Det är 31 miljoner kronor (2,6 procent) lägre än i december 2018.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 11 571 miljoner kronor. Det är 125 miljoner kronor (1,1 procent) högre än föregående år.

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 49 miljoner kronor (0,4 procent) högre än beräknat.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 1 154 - 31 11 571 125 11 509
1:1 Skatteverket 698 - 79 7 547 - 86 7 569
1:2 Tullverket 263 40 2 043 147 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 192 8 1 981 64 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt