December 2019 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -173 miljoner kronor i december. I december 2018 var den kassamässiga korrigeringen 5 645 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 5 818 miljoner kronor.

För helåret är den kassamässiga korrigeringen -1 613 miljoner kronor, preliminärt. År 2018 blev den kassamässiga korrigeringen 1 552 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 3 165 miljoner kronor.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I december påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 7 572 miljoner kronor. För helåret påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 101 miljoner kronor.

I december översteg uttagen från EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 6 528 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För helåret har insättningarna överstigit uttagen med 316 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Kassamässiga korrigeringar uppstår också då redovisningen mot inkomsttitlar inte är kassamässig.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
Kassamässig korrigering - 173 - 5 818 - 1 613 - 3 165 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt