December 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i december då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 343 miljoner kronor. I december 2018 redovisades ett negativt utfall på 802 miljoner kronor.

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 22 176 miljoner kronor. Det är 8 574 miljoner kronor (63,0) procent högre än samma period föregående år. Jämfört med statens budget för 2019 är det preliminära utfallet 2 979 miljoner kronor (11,8 procent) lägre än beräknat.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För 2019 uppgår utfallet preliminärt till 22 129 miljoner kronor vilket är 8 593 miljoner kronor (63,5 procent) högre jämfört med föregående år.

Jämfört med 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor preliminärt med 6 151 miljoner kronor (38,8 procent).

Preliminärt årsutfall för räntor på lån i utländsk valuta uppgår till 3 532 miljoner kronor vilket är 427 miljoner kronor (13,8 procent) högre jämfört med föregående år.

Inkomster från överkurser vid emission ökade preliminärt med 3 914 miljoner kronor (88,8 procent) jämfört med föregående år. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Utgifterna för valutakursförluster ökade preliminärt med 4 831 miljoner kronor (578,0 procent) jämfört med 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Det preliminära årsutfallet för kursförluster uppgår till 4 461 miljoner kronor vilket är 1 108 miljoner kronor (33,1 procent) högre jämfört med föregående år.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i december 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall december 2019 Utfall december 2018 Skillnad dec 2019 - dec 2018 Utfall jan-dec 2019 Utfall jan-dec 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor -2 164 -188 -1 976 22 023 15 872 6 151
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -102 19 -121 3 532 3 105 427
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -467 -585 119 -8 324 -4 409 -3 914
Summa räntor -2 733 -754 -1 979 17 231 14 567 2 664
Räntor på in- och utlåning (*) -266 -368 102 -5 230 -5 220 -10
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 539 -137 675 5 666 836 4 831
Kursförluster (+)/vinster (-) 2 117 456 1 660 4 461 3 353 1 108
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -344 -803 460 22 129 13 536 8 593

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. - 343 459 22 176 8 574 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 344 460 22 129 8 593 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 48 - 8 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt