December 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 1 058 miljoner kronor i december, vilket är 327 miljoner kronor (23,6 procent) lägre jämfört med december 2018. Det lägre utfallet förklaras främst av högre utgifter för anslaget Kapitalinsatser i statliga ägda företag i och med att PostNord AB tillfördes 400 miljoner kronor under 2018.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 7 361 miljoner kronor. Det är 104 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än föregående år.

Jämfört med statens budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 76 miljoner kronor (1 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 1 058 - 327 7 361 - 104 7 408
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 563 - 64 3 060 178 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:5 Näringslivsutveckling 152 40 704 - 163 799
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 - 400 150 - 250 151
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 3 325 6 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 94 57 434 64 434
Övriga anslag 223 43 1 783 49 1 803
1:1 Verket för innovationssystem 27 4 247 11 240
1:4 Tillväxtverket 28 1 276 4 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 - 2 61 1 62
1:7 Turistfrämjande 10 10 125 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 36 - 5 245 15 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 2 12 - 2 14
1:11 Bolagsverket 6 1 47 1 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 16 3 156 13 153
1:14 Konkurrensforskning 8 0 13 - 1 13
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 6 4 8 - 7 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 24 8 24
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 32 7 279 - 30 279
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 12 7 31 8 36
2:2 Kommerskollegium 15 2 92 3 90
2:4 Investeringsfrämjande 18 13 85 17 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt