December 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i december 9 052 miljoner kronor, vilket är 255 miljoner kronor högre än i december föregående år. Skillnaden beror främst på att det gårdsstöd som betalades ut var 275 miljoner kronor högre.

Utfallet för 2019 uppgår preliminärt till 20 779 miljoner kronor. Det är 1 182 miljoner kronor (6,0 procent) högre än föregående år. Det är främst utgifterna för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt landsbygdsstöd finansierat från EU som blivit högre. Det beror främst på att utbetalningarna till fleråriga projekt inom ramen för EU:s program ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom att allt fler projekt påbörjas och upparbetar mer kostnader när programperioden fortskrider.

Jämfört med statens budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 122 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 9 052 255 20 779 1 182 22 023
1:2 Insatser för skogsbruket 159 - 29 343 - 277 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 7 091 275 7 362 - 31 8 018
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 263 - 243 4 704 723 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 818 501 3 068 959 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 947 35 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 98 - 52 603 37 598
Övriga anslag 458 - 203 2 751 - 264 2 872
1:1 Skogsstyrelsen 44 - 16 444 - 22 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 - 4 145 1 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 109 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 9 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 19 - 1 112 - 3 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 7 1 42 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 72 - 16 629 3 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 5 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 14 8 168 91 226
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 3 30 - 13 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 46 40 193 - 64 199
1:14 Livsmedelsverket 34 - 2 255 4 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 - 8 158 - 47 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 165 - 167 180 - 167 180
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 23 12 110 - 1 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 - 52 107 - 52 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt