December 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 6 241 miljoner kronor, det är 192 miljoner kronor (3,0 procent) lägre än i december föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 698 miljoner kronor lägre och uppgick till 2 304 miljoner kronor i december.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskade med 554 miljoner kronor (20,3 procent) och uppgick till 2 174 miljoner kronor i december.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 58 862 miljoner kronor. Det är 2 268 miljoner kronor (4,0 procent) högre än föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 2 206 miljoner kronor (27,7 procent) högre. Väginvesteringarna blev 909 miljoner kronor (19,6 procent) lägre än 2018.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 6 241 - 192 58 862 2 268 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 304 - 698 24 563 1 123 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 174 - 554 23 515 516 23 618
1:3 Trafikverket 160 34 1 425 7 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 449 419 2 898 575 1 753
1:12 Transportstyrelsen 198 9 2 209 89 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 515 486 616 - 272 837
1:15 Sjöfartsstöd 125 5 1 564 132 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 42
Övriga anslag 316 108 2 071 96 2 217
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 77 68 148 70 183
1:7 Trafikavtal 95 37 999 38 1 036
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 54 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 5 114 11 150
1:13 Trafikanalys 11 0 71 6 69
2:1 Post- och telestyrelsen 6 - 1 53 6 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 21 1 126 - 12 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 13 4 25 4 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 - 1 70 5 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 78 - 6 131 - 34 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt