December 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 756 miljoner kronor i december. Det är 418 miljoner kronor (19,2 procent) lägre än i december 2018.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 9 407 miljoner kronor, vilket är 1 031 miljoner kronor (9,9 procent) lägre än föregående år.

Det lägre utfallet beror till stor del på att utgifterna för 1:16 Klimatinvesteringar blev 1 119 miljoner kronor lägre än föregående år.

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 330 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 1 756 - 418 9 407 - 1 031 11 253
1:1 Naturvårdsverket 74 5 568 22 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 182 1 380 - 19 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 103 1 861 - 386 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 50 1 871 99 891
1:8 Klimatbonus 102 102 1 280 1 280 1 340
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 151 18 1 128 208 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 327 37 976 - 444 978
1:16 Klimatinvesteringar 269 - 442 569 - 1 119 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 5 1 - 421 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 198 19 955 114 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 20 - 322
Övriga anslag 299 - 135 1 815 - 43 2 436
1:5 Miljöforskning 3 - 9 79 0 79
1:6 Kemikalieinspektionen 38 - 2 278 15 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 20 4 296 - 6 298
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 - 6 252 13 248
1:10 Klimatanpassning 29 3 172 39 246
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 117 - 18 190 - 8 287
1:13 Internationellt miljösamarbete 8 - 3 45 1 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 - 6 254 11 247
1:17 Elbusspremie 9 - 22 79 30 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 2 - 23 32 - 67 33
1:20 Industriklivet 22 - 49 41 - 82 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 12 - 5 97 10 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt